Wysyłamy już w 48h 99% pozytywnych opinii według Trustmate Tel. 695 222 791 sklep@dotmeble.pl
Koszyk

Polityka prywatności

     Regulamin

                                                 POLITYKA PRYWATNOŚCI

    1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych
        osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego
        dotmeble.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

    2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Józef
        Kuźnicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
        Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble z siedzibą w Nowej Osadzie
        (23-302), Nowa Osada 14A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
        o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju
        i Technologii, NIP: 8621003482, REGON: 830140069, zwany dalej
        Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble.

    3. Dane osobowe zbierane przez Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA
        Kuźnicki Józef, DOT Meble za pośrednictwem Sklepu Internetowego są
        przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
        i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
        fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
        swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
        95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również
        RODO.

    4. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble dokłada
        szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów
        odwiedzających Sklep Internetowy.

 


§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 

    1. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble zbiera
        informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej
        niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych
        prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub
        zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne, lub
        jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa
        przyznaje zdolność prawną, zwanych dalej łącznie Klientami.

    2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
        a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia
        indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa
        prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi
        Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
        b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania
        umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
        umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
        c) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie
        Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą
        elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania
        umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


    3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Klient podaje:
        a) adres e-mail;
        b) imię i nazwisko;
        c) numer telefonu.


    4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie
        ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić
        hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6.


    5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient podaje
        następujące dane:
        a) dane adresowe:
        a. kod pocztowy i miejscowość;
        b. kraj (państwo);
        c. ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
        b) imię i nazwisko;
        c) numer telefonu.


    6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo
        poszerzony o:
        a) firmę Przedsiębiorcy;
        b) numer NIP.


    7. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje
        następujące dane:
        a) adres e-mail;
        b) imię i nazwisko;
        c) numer telefonu.


    8. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane
        dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera
        Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj
        przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.


    9. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym
        informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych
        czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym. Podstawa prawna
        - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
        ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na
        poprawie funkcjonalności tych usług.


    10.W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane
         niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania
         z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane
         dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki
         Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
         roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna -
         prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
         ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed
         roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami
         państwowymi.


     11.Przekazanie danych osobowych do Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA
          Kuźnicki Józef, DOT Meble jest dobrowolne, w związku z zawieranymi
          umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony
          Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie
          określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia
          Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia
          bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia
          Klienta.

 


§ 3 Komu udostępniane lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane

 

      1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których
          korzysta Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble przy
          prowadzeniu Sklepu Internetowego. Dostawcy usług, którym przekazywane
          są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo
          podlegają poleceniom Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT
          Meble co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty
          przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich
          przetwarzania (administratorzy).

          a) Podmioty przetwarzające. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA
              Kuźnicki Józef, DOT Meble korzysta z dostawców, którzy przetwarzają
              dane osobowe wyłącznie na polecenie Przedsiębiorstwo Handlowe
              LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble. Należą do nich m.in. dostawcy
              świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy
              do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym,
              systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;
          b) Administratorzy. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef,
              DOT Meble korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na
              polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych
              osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych
              oraz bankowe.

      2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach
          Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).


      3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
          a) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest
              zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
              Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble tak długo,
              aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres
              czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może
              podnosić Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble
              i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie
              stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń
              o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
              działalności gospodarczej - trzy lata.
          b) W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie
              umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez
              Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble tak długo,
              jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
              okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis
              szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć,
              a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
              z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


      4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe
          mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym
          podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:
          a) firmie kurierskiej;
          b) firmie dropshippingowej.

      5. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom
          lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu
          Internetowego do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem
          Internetowym.

      6. W przypadku skierowania żądania Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA
          Kuźnicki Józef, DOT Meble udostępnia dane osobowe uprawnionym organom
          państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury,
          Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu
          Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji
          Elektronicznej.

 


§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 


      1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane
          są one przez Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble
          na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli
          przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę
          domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną,
          losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za
          pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez
          Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble produkty do
          indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających
          Sklep Internetowy. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk
          odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

      2. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble wykorzystuje
          dwa typy plików cookies:
          a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub
              wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci
              urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
              jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych
              z komputerów Klientów.
          b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego
              Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.
              Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek
              danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera
              Klientów.

      3. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble wykorzystuje
          cookies własne w celu:
          a) uwierzytelniania Klienta w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji
              Klienta w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Klient
              nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie
              wpisywać loginu i hasła;
          b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do
              tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
              sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia 
              ulepszanie jej struktury i zawartości.

      4. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble wykorzystuje
          cookies zewnętrzne w celu:
          a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za
              pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
              cookies zewnętrznego: Google LLC z siedzibą w USA);
          b) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu
              internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies
              zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

      5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu
          Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się
          do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
          lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci
          mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do
          komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu
          Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
          wymagają plików cookies.

      6. Poniżej przedstawiamy, jak można zmienić ustawienia popularnych
          przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
          a) przeglądarka Chrome i Chrome Mobile;
          b) przeglądarka Facebook in-app Browser;
          c) przeglądarka Internet Explorer;
          d) przeglądarka Microsoft EDGE;
          e) przeglądarka Mozilla Firefox;
          f) przeglądarka Opera;
          g) przeglądarka Safari i Safari Mobile;
          h) przeglądarka Samsung Browser.

      7. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble może
          gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi
          osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług
          internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości
          przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się
          przy każdym połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez
          Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble przy
          diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz
          statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej
          odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu
          Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej
          identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych
          programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

      8. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych.
          Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble nie ponosi
          odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.


§ 5 Prawa osób, których dane dotyczą

 

      1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
          a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
              Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble.
          b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
          c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez
              Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble zgodnie
              z prawem przed jej cofnięciem.
          d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych
              konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub
              funkcjonalności, które zgodnie z prawem Przedsiębiorstwo Handlowe
              LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble może świadczyć jedynie za zgodą.

      2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna:
          art. 21 RODO.
          a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
              związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego
              danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Przedsiębiorstwo
              Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble przetwarza jego dane 
              w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów
              i usług Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble,
              prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności
              Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu
              Internetowego, a także badanie satysfakcji.
          b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów
              marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać
              sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym
              profilowania w tych celach.
          c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Przedsiębiorstwo Handlowe
              LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble nie będzie miał innej podstawy
              prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta
              zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

      3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) -
          podstawa prawna: art. 17 RODO.
          a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych
              danych osobowych.
          b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
          a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
              zebrane lub w których były przetwarzane;
          b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były
              przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
          c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach
              marketingowych;
          d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
          e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się
              z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie
              Państwa członkowskiego, któremu Przedsiębiorstwo Handlowe
              LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble podlega;
          f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług
             społeczeństwa informacyjnego.
          c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku
              z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Przedsiębiorstwo
              Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble może zachować pewne
              dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do
              ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania
              się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy 
              prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega
              Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble. Dotyczy
              to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, 
              adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
              skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług
              Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble, czy też
              dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru
              zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania
              skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub
              świadczeniem usług.

      4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art.
          18 RODO.
          a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych
              osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia
              uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług,
              z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych
              objętych żądaniem. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef,
              DOT Meble nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym
              marketingowych.
          b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych
              osobowych w następujących przypadkach:
          a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych –
              wówczas Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT
              Meble ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do
              sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
          b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast
              usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
          c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których
              zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne
              Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
          d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas
              ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze
              względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw
              i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje
              Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

      5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
          a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy
              przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
          a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
          b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach
              przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach
              odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania
              danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy
              określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest
              możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO
              oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle
              tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
              o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku
              z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
          c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

      6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
          a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego
              sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są
              nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego
              dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych
              osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
              kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §7 Polityki
              Prywatności.

      7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
          a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył
              Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez
              siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo
              żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora
              bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie
              możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe
              Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem
              powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego
              i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego
              administratora danych osobowych.

      8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym
          z powyższych praw, Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT
          Meble spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie
          później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak -
          z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań –
          Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble nie będzie
          mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch
          miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania
          żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

      9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski
          dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji
          przysługujących mu uprawnień.

      10.Klient ma prawo żądać od Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef,
           DOT Meble przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując
           zapytanie w sposób wskazany w §7 Polityki Prywatności.

      11.Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
           Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony
           danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

§ 6 Zarządzanie bezpieczeństwem - hasło

 

      1. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble zapewnia
          Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych
          osobowych oraz podczas logowania się do Konta Klienta w Serwisie.
          Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble stosuje
          certyfikat SSL wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm
          w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć
          Internet.

      2. W przypadku gdy Klient posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił
          w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia
          wygenerowanie nowego hasła. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki
          Józef, DOT Meble nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest
          przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego
          odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail
          w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy
          formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Klient na adres
          poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej
          zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą
          przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie
          Internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego
          hasła.


      3. Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble nigdy nie
          wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą
          o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do
          konta Klienta.§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 

      1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Przedsiębiorstwo Handlowe
          LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble poinformuje Klientów z wyprzedzeniem 7
          dni.
      2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres:
          sklep@dotmeble.pl
      3. Data ostatniej modyfikacji: 24.03.2023 r.