Wysyłamy już w 48h 99% pozytywnych opinii według Trustmate Tel. 695 222 791 sklep@dotmeble.pl
Koszyk

Regulamin sklepu

      Regulamin

 

                        REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


    1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób
        sprzedaży prowadzonej przez Józefa Kuźnickiego prowadzącego
        działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA
        Kuźnicki Józef, DOT Meble z siedzibą w Nowej Osadzie za pośrednictwem
        sklepu internetowego dotmeble.pl (zwanego dalej: „Sklepem
        Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Józefa
        Kuźnickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
        Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef, DOT Meble z siedzibą
        w Nowej Osadzie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 

§ 2 Definicje

 

    1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku
        z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

    2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu
        Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru
        określonego w zamówieniu.

    3. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca
        w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

    4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych
        wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym,
        wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta
        w Sklepie Internetowym.

    5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
        i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
        z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

    6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą
        czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
        gospodarczą lub zawodową.


    7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel,
        uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez
        Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie
        Konta Klienta.

    8. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
        organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje
        zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność
        gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej
        bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    9. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta - oznacza osobę
        fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej
        działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie
        posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru,
        wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego
        działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów
        o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

    10.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

    11.Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony
         w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich
         funkcjonalności Sklepu Internetowego.

    12.Sprzedawca - oznacza Józefa Kuźnickiego prowadzącego działalność
         gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA Kuźnicki Józef,
         DOT Meble z siedzibą w Nowej Osadzie (23-302), Nowa Osada 14A, NIP:
         8621003482, REGON: 830140069, wpisaną do Centralnej Ewidencji
         i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
         Rozwoju i Technologii; e-mail: sklep@dotmeble.pl, będącego
         jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
         Numer BDO - 000000000.

    13.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi
         Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie
         dotmeble.pl.

    14.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za
         pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem
         Umowy sprzedaży.

    15.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi
         lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do
         niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez
         czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na
         odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

    16.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość,
         na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

 


§ 3 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 

     1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
         autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
         internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
         formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z
         wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
         Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
         należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie
         z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
         z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

     2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
         możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
         przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń
         oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne
         umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka
         internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet
         Explorer 11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11
         lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki
         typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256
         kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej
         rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

     3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas
         korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są
         przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego
         Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie
         Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów.
         Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie
         powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów
         ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy
         Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
         swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie
         „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
         korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.


     4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem
         Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych
         drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
         konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
         elektronicznej.

     5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
         bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego,
         Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez
         Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub
         naruszający dobra osobiste osób trzecich.


     6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie
         z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
         z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby
         nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki
         techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
         W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
         tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca
         się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

     7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
         Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która
         naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego
         przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
         treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
         na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

 

§ 4 Rejestracja

 

     1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać
         nieodpłatnej Rejestracji.

     2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie
         Internetowym.

     3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
         udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
         i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do
         Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
         w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala
         indywidualne Hasło.

     4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
         zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez
         oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

     5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
         niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
         w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez
         Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą
         elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje
         możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych
         podczas Rejestracji danych.

 

§ 5 Zamówienia

 

     1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
         Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie
         Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
     

     2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za
         pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24
         godziny na dobę.


     3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej
         Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest
         zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór
         polecenia DO KOSZYKA pod danym Towarem prezentowanym na Stronie
         Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia
         i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności składa
         zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
         wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie
         z obowiązkiem zapłaty”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do
         Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar
         i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest
         zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.


     4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty
         zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem
         zamówienia.


     5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta
         adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

     6. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła
         na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację
         o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia
         do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
         mowa w §5 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta
         zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

     7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej
         warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty
         elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta, podczas
         Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

§ 6 Płatności

 

     1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze
         stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów
         Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany
         ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie
         poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

     2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
         a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym
             przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu
             Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz
             po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
         b) gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w Sklepie Stacjonarnym
             (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana
             niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia
             przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie
             Stacjonarnym).

     3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej
         z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał
         formę przedpłaty.

     4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
         o którym mowa w §6 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi
         dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na
         Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie
         płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
         terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku
         bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności,
         Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie
         o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 7 Dostawa

 

     1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

     2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar zgodny z Umową
         sprzedaży.

     3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację
         o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

     4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
         Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §6 ust. 2 Regulaminu.

     5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy
         na adres wskazany w formularzu zamówienia.

     6. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości
         osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty
         elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez
         Sprzedawcę.

     7. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
         przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub
         uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy
         spisania właściwego protokołu.

     8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru
         można dokonać w Sklepie Stacjonarnym w Dni Robocze, w godzinach
         otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym
         ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty
         elektronicznej lub telefonicznie.

     9. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej
         przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane
         Towary.
         Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie
         dokonywania zakupu, że nabywa Towar jako Przedsiębiorca (podatnik).
         Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie
         odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem
         zamówienia do Sprzedawcy.


     10.W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
          podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik
          Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego
          celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku
          zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
          Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub
          telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 


§ 8 Rękojmia

 

     1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych
         i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli
         Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

     2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
         a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy
             sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych
             niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad
             albo wadę usunie.
         Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony
         lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił
         zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia
         wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę
         usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast
         wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
         rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest
         niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze
         sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie
         nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od
         wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
         uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób
         zaspokojenia.
         Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest
         nieistotna.
         b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia
             wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na
             wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych
             niedogodności dla Klienta.
         Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli
         doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego
         w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu
         z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową
         sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub
         wymiany ponosi Sprzedawca.


     3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany
         dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta
         będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami
         Konsumenta, koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

     4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie
         stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi.
         Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad
         przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się
         przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie
         Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie 
         o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany
         Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od
         Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna
         się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub
         usunięcia wady.

     5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży,
         Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

     6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
         ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją
         Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

     7. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem
         z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez
         Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej
         i przesłana na adres sklep@dotmeble.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym
         Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca
         niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje
         i udziela Klientowi odpowiedzi.

     8. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów,
         o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym
         rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

§ 9 Gwarancja

 

     1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją
         udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

     2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia
         i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej
         Sklepu.

 


§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

     1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami
         Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni
         odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 

     2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili
         objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę
         z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną
         niż przewoźnik.
         Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może
         odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie
         o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo
         pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Przedsiębiorstwo Handlowe LIMBA
         Kuźnicki Józef, DOT Meble, Nowa Osada 14A (23-302), Nowa Osada, lub też
         za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.:
         sklep@dotmeble.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego
         wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
         Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu
         wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
         Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może
         odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie
         o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie
         internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do
         zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego
         upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz
         Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza
         złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

     3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za
         niezawartą.

     4. Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył
         oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca
         przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

     5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
         od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy
         z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić
         mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy 
         Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
         Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od
         Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili
         otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub
         Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru,
         w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

     6. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta
         korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru
         inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę,
         Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub
         Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego
         dodatkowych kosztów.

     7. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma
         obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
         w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do 
         zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy
         przed upływem tego terminu.

     8. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca
         z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

     9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym
         trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz
         Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na
         Stronie Internetowej Sklepu.

     10.Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi
          odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem
          korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do
          stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

     11.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
          sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca
          z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca
          z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
          który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

     12.Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi
          oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów,
          w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
          specyfikacji Konsumenta, Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta lub
          służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 11 Usługi nieodpłatne

 

     1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
         nieodpłatne:
         a) Formularz kontaktowy;
         b) Prowadzenie Konta Klienta.

     2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24
         godziny na dobę.

     3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
         czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych
         usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
         Regulaminu.

     4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza
         umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do
         Sprzedawcy.

     5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest
         w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do
         Sprzedawcy.

     6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji
         na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi
         dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, 
         umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas
         Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii
         zamówień już zrealizowanych.

     7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie
         usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania
         usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do
         14 dni od zgłoszenia żądania.

     8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
         i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę
         Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego
         przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu
         treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej
         na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak
         również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów,
         naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu,
         a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
         jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności:
         przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu
         lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta
         i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres
         niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania
         dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia
         Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
         drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu
         rejestracyjnym.§ 12 Ochrona danych osobowych

 

     1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce
         prywatności.

 

§ 13 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 

     1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie
         usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn,
         z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed
         rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
     

     2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług
         drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego
         oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na
         odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem
         woli Klienta.

     3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
         poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres
         poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 


§ 14 Postanowienia końcowe

 

     1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
         nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
         z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi
         odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w
         granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego
         Przedsiębiorcą.

     2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez
         wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze
         Strony Internetowej Sklepu.

     3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży
         strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym
         dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego
         Regulaminu jest prawo polskie.

     4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
         skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji
         i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są
         w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do
         pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności
         rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji
         Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu
         Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
         Sprzedawca informuje, że pod adresem
         http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego
         systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami
         na szczeblu unijnym (platforma ODR).

     5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
         Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed
         dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie
         Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez
         Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia
         opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje
         Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
         Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną
         zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy
         Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić
         o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z
         postanowieniami §13 Regulaminu.

     6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

     7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.03.2023 r.